Is godsdienst van belang bij het zoeken?

Godsdienst was een belangrijk onderwerp in de ‘Republiek der zeven verenigde Nederlanden’ voor 1795. Alleen degenen die lid waren van de staatskerk, de zogenaamde Nederduitse Gereformeerde kerk, mochten openbare ambten uitoefenen. In het algemeen worden hiermee de hervormden of de protestanten bedoeld. Katholieken en doopsgezinden (mennisten) waren hiervan dus uitgezonderd. Oogluikend werd toegestaan dat zij hun religie uitoefenden. De schuilkerken van katholieken en doopsgezinden zijn hiervan de stille getuigen.
Katholieke of doopsgezinde voorouders zijn bij genealogisch onderzoek redelijk goed op te sporen. De huwelijksgegevens van katholieken en doopsgezinden zijn in de databases van Tresoar opgenomen. Huwelijken van deze kerkelijke gezindten vonden in de protestantse kerken plaats, omdat huwelijken in hun eigen kerk niet rechtsgeldig waren. Sommigen kozen voor een huwelijk voor het Gerecht (eveneens opgenomen in de databases), waarna een plechtigheid in de eigen katholieke of doopsgezinde kerk volgde.
In de databases op www.tresoar.nl zijn naast de protestantse ook de katholieke doopinschrijvingen doorzoekbaar.
In Friesland waren in 1580 vele doopsgezinden, mogelijk wel 25% van de bevolking. Later nam dit aandeel af. Omdat mennisten geen kinderdoop kennen, ontbreekt deze bron. Dit maakt het zoeken naar doopsgezinde families voor 1811 wel behoorlijk lastig.

Impres Internet Groep B.V. te Zwolle